ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ КЛИМАТ В ОРГАНИЗАЦИИ КАК ОДИН ИЗ ФАКТОРОВ ВЛИЯЮЩИЙ НА УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ ПЕРСОНАЛА

  • E. V. Tereletskova Башкирский государственный университет
  • E. T. Yakhina Башкирский государственный университет
Ключевые слова: удовлетворенность персонала, психологический климат, поддержка, доверие, сплоченность, организация

Аннотация

В данной статье рассмотрена проблема влияния психологического климата в организации на удовлетворенность трудом у персонала. Рассмотрены факторы, которые наибольшим образом влияют на психологический климат на предприятии в целом. Также проанализированы ситуации, имеющие наибольшую ценность в поддержке эмоционального состояния в коллективе, которые в будущем влияет на производительность труда в организации. При благоприятном социально-психологическом климате у сотрудников возрастает потенциал трудоспособности, а, следовательно, и организация быстрее достигает планируемых результатов.

 

Литература

1. Alekseev Yu.G. Analiz i otsenka effektivnosti truda / Yu.G. Alekseev [Tekst] // Novaya nauka: Strategii i vektory razvitiya. 2017. –T. 1. –№ 3. S. 175-177.

2. Vasil’chenko O. Sotsial’no-psikhologicheskiy klimat-diagnostika i formirovanie [Tekst] // Spravochnik kadrovika. 2018. № 8, s. 8-9.

3. Kak otsenit’ udovletvorennost’ personala trudom // Klub kadrovikov URL: https://clubtk.ru/kak-otsenit-udovletvorennost-personala-trudom (data obrashcheniya: 04.04.2021).

4. Kibanov L.Ya., Mitrofanova, E.L., Esaulova, I.A. Ekonomika upravleniya personalom [Tekst]: uchebnik / Pod red. A.Ya. Kibanova. M.: INFRA-M, 2018. 427 s.

5. Mikhalkina, E.V., Skachkova, L.S. Otsenka udovletvorennosti trudom i motivatsiey: predposylki i metodiki povedeniya [Tekst] / Motivatsiya i oplata truda. 2017. №3. S. 190-199.

6. Tereletskova E.V., Akhryapova D.A. Kadrovyy rezerv kak instrument vnutrennego marketinga v torgovoy organizatsii // materialy IV Mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferentsii «Voprosy sovremennoy nauki: problemy, tendentsii i perspektivy», g. Novokuznetsk, 3-4 dekabrya 2020 g. / otv. red. k.sots.n., dots. E.I. Zabneva; red. kol. k.e.n. Yu.A. Kuznetsova [i dr.]. Kemerovo: FGBOU VO «Kuzbasskiy gosudarstvennyy tekhnicheskiy universitet im. T.F. Gorbacheva», filial KuzGTU v g. Novokuznetske, 2020. S. 231-233.
Опубликован
2021-05-31
Как цитировать
Tereletskova, E., & Yakhina, E. (2021). ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ КЛИМАТ В ОРГАНИЗАЦИИ КАК ОДИН ИЗ ФАКТОРОВ ВЛИЯЮЩИЙ НА УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ ПЕРСОНАЛА. Russian Studies in Law and Politics, 5(1), 50-56. извлечено от http://lpjournal.ru/jour/index.php/rslp/article/view/7
Раздел
Публично-правовые науки